Úvod

Za pogromu na židovské obyvatelstvo (tzv. „Křišťálová noc“) v listopadu 1938 a následně byly těžce poškozeny nebo zcela zničeny stovky synagog. Byl to další krok při pokusu zničit evropské židovstvo a vymazat příspěvek Židů na kultuře střední Evropy.

Na základě iniciativy organizace Synagogue Memorial Institute z Jeruzaléma (www.ashkenazhouse.org) vznikla v posledních letech řada pamětních knih o synagogách, v nichž je názorně dokumentována historie židovských obcí a jejich synagogálních staveb.

Dosud byly vydány svazky o německých spolkových zemích Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falcko, Sársko, Bádensko-Württembersko a Bavorsko. Nyní se zpracovávají svazky o Hessensku, východních spolkových zemích (území bývalé NDR) a severním Německu.

Pogromem nebylo zasaženo jen Německo ve svých dnešních hranicích, ale též všechna území, která tehdy k Německu patřila nebo byla Německem obsazena. Proto jsou nyní plánovány nebo připravovány také svazky o Rakousku a o dalších územích.

Název projektu

Název tohoto projektu se inspiroval řeckým pojmem „mnemosyne“, které znamená „paměť “. Pravopis tohoto slova poukazuje na intenci projektu, tzn. zachovat paměť o synagogách.

Cíl projektu „mnemo-syne“

Projekt „mnemo-syne“ chce dokumentovat židovské boží domy na územích dříve náležejících k Německu, které jsou dnes částmi Polska nebo Ruské federace (tzn. Pomořany, Poznaňsko-Západní Prusko, Dolní a Horní Slezsko a Východní Prusko) a kromě toho též na územích, která byla Německem zabrána (tzn. Sudety). Podle předběžných poznatků se jedná o asi 220 synagog a modliteben v dnešním Polsku, 25 synagog v Ruské federaci a 140 synagog v České republice.

Tato dokumentace nemá připomenout jen synagogy a jejich obce, nýbrž také přínos Židů pro středoevropskou kulturu.

Zúčastněné instituce

Tehdejší události vyšly z Německa. Proto je povinností a závazkem německé strany, aby v tomto smyslu převzala odpovědnost nápravy a ve spolupráci s partnery z dotčených zemí zpracovala historické popisy. V tomto případě jsou to instituce Sárské univerzity v Saarbrückenu, které spolupracují s partnery z Izraele, Polska, Ruské federace a České republiky.

Projekty jako je „mnemo-syne“ přispívají k uvědomění si historických a kulturních kořenů Evropy v čase, kdy se evropské země vydaly na společnou cestu. Nabízí se také příležitost přes společné zkoumání historických příběhů utvářet společnou budoucnost.

Kontakty na příslušné země a odpovídající instituce již existují (např. Židovský historický institut ve Varšavě, Institut židovských studií na Univerzitě ve Vratislavi, Institut etnologie a vzdělávání v Těšíně při Slezské univerzitě v Katovicích, Společnost pro dějiny Židů v České republice: Projekt Bohemia, Moravia et Silesia Judaica v Brně, Židovská obec v Kaliningradě), další budou ještě navázány.

Hledané zdroje: dokumentace a svědectví

Rádi přijmeme informace a dokumenty nebo jejich kopie, fotografie a odkazy na archivní materiály o historii židovských obcí v dotčených územích od svědků té doby, jejich příbuzných, institucí a dalších, kteří se touto problematikou zabývají. Originály budou navráceny.

Vaše poznatky sdělte prosím na:

info@ mnemo-syne.eu

Projekt „mnemo-syne“

Universität des Saarlandes, FR 4.4 Slavistik
Postfach 15 11 50
D-66041 Saarbrücken

Tel.: + 49/(0)681/ 302 3771; Fax: + 49/(0)681/302 3386

V Izraelii se můžete obrátit na:

www.ashkenazhouse.org

Další informace o projektu najdete na adresách:

www.mnemo-syne.eu


www.synagogenprojekt.eu,